sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นสำหรับงานสวน งานเกษตรกรรม
รถเข็นไฟฟ้าสำหรับงานในที่สูง
台車画像
รถเข็นแบบยกตัวได้สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรในที่สูง
มีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ประกอบด้วยล้อที่สามารถใช้งานได้ง่าย
ไม่ว่าสภาพการทำงานใดๆ MOVE(Japanese)
2段3段台車 แบบพลาสติก